• :-)
 • Znasz cytat?
 • :-)
 • Program Szkoła w mieście
 • :-)
 • www.ezn2d.c0.pl
 • :)
projekty edukacyjne
Zagraniczne praktyki zawodowe

Elektroniczne Zakłady Naukowe przystąpiły w roku szkolnym 2016/2017 do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN” . Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Akcji 1. Programu Erasmus +.

erasmus logo

Do Hiszpanii i Włoch w terminie 1.05.2017 - 26.05.2017 wyjedzie 35 uczniów z klas o profilu technik informatyk, 5 uczniów z klasy o profilu technik elektronik oraz 5 uczniów z klasy o profilu technik mechatronik. 

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość :

 • odbycia praktyki zawodowej w zagranicznej firmie lub organizacji
 • przygotowanie językowe 30h (angielski) + 15h (włoski/hiszpański)
 • przygotowanie kulturowe 15h
 • szkolenie z przygotowywania CV, LM 2h
 • dyżury pracownika projektowego w szkole 25h
 • zakwaterowanie i transport do miasta docelowego oraz bilety komunikacji publicznej
 • ubezpieczenie OC, NNW, KL (jeśli nie posiada ubezpieczenia KL w Polsce)
 • program kulturowy na miejscu praktyk (wycieczki)
 • kieszonkowe i/lub wyżywienie
 • opiekę nauczyciela i partnera zagranicznego na miejscu
 • certyfikat odbycia praktyk oraz certyfikat Mobility Pass

Głównym koordynatorem projektu praktyk jest pan Marek Prokopowicz - pracownik Działu Obsługi Projektów Rozwojowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doktorant w Instytucie Marketingu.

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej we wrześniu 2015 r do Projektu „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów EZN” realizowanego przez Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie zostało zakwalfikowanych 45 osób.

Założone zostały dwie grupy na Facebooku – grupa hiszpańska i włoska, na których uczestnicy mogą znaleźć materiały szkoleniowe oraz wszystkie informacje dotyczące spotkań i organizacji projektu.

 

W związku z projektem praktyk zagranicznych rozpoczęliśmy już pierwsze szkolenia przygotowujące uczniów do wyjazdu.
W dniu 10.11.2016 (czwartek) w sali 302 o godzinie 14.30 - 16.00, odbyło się szkolenie z przygotowania dokumentów w formacie Europass dla osób z klas III C i III E.

W dniu 14.11.2016 (poniedziałek) w sali 206 i 207 o godzinie 16.15 - 17.45 odbyło się szkolenie z przygotowania dokumentów w formacie Europass dla osób z klas III F, III G, III H.

W dniu 15.11.2016 (wtorek) w sali 207 o godzinie 14.30 - 16.00 odbyło się szkolenie z przygotowania dokumentów w formacie Europass dla osób z klas III A i III D.

Uczniowie mają przygotować CV, list motywacyjny i paszport językowy w języku angielskim.

Szkolenia prowadził Pan Marek Prokopowicz.

 

W dniu 06.12.2016 (wtorek) odbyło się spotkanie z rodzicami. Spotkanie prowadził pan Marek Prokopowicz, a obecnymi oprócz rodziców byli pani dyrektor Dorota Wilińska oraz wychowawcy grupy włoskiej pani prof. Grażyna Kuś i pani prof. Danuta Michalska.

spotkanie z rodzicami (2)

spotkanie z rodzicami (3)

spotkanie z rodzicami (1)

 

 
„Safety in Vocational Training” – „Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym”

Informacje podstawowe:

Podmioty uczestniczące w projekcie dla których organem prowadzącym jest Miasto  Wrocław:

 • Elektroniczne Zakłady Naukowe

Partnerzy:

Turcja, Niemcy, Słowacja, Włochy

Termin realizacji: 01.08.2011 r. – 31.07.2013 r.

Budżet/kwota dofinansowania: 18 000,00 Euro

Projekt realizowany w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci – Projekty Partnerskie

Charakterystyka Projektu:

“Safety in Vocational Training – Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym” (SA-VO) jest projektem partnerskim, który w założeniu ma się przyczynić do rozwiązania kwestii „BEZPIECZEŃSTWA” w szkołach. W trakcie realizacji projektu porównane zostaną systemy edukacji, jak i systemy bezpieczeństwa i higieny pracy w kształceniu zawodowym we wszystkich krajach partnerskich.

W ramach projektu planowane jest stworzenie zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska w szkołach zapewniających kształcenie zawodowe. Produktem końcowym projektu jest stworzenie książeczki w formie elektronicznej i drukowane na temat podstawowego przestrzegania zasad BHP dopuszczalnego w Unii Europejskiej.

 

Cele ogólne projektu:

 •  ochrona uczniów przed wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi
 •  wykształcenie świadomości ryzyka zawodowego i działań, które mogą być powzięte, żeby ich uniknąć
 •  wkład do szkoleń w zakresie BHP, które ma być powtarzane co roku, do osiągnięcia standardów Unii Europejskiej
 •  ukształtowanie świadomości tych szkoleń
 •  stworzenie wspólnego stanowiska  w zakresie „bezpiecznej pracy”

 
Ekologia podsumowanie

Projekt „EKOLOGIA”

         W roku szkolnym 2011/2012 w Elektronicznych Zakładach Naukowych realizowany był Projekt „Ekologia”  – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu. Finansowany jest on ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 – projekty innowacyjne.

Więcej…
 
Projekt MKZ II

mkz2aOd 2010 roku szkoła uczestniczy w realizowanych przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Projektach, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2.: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsk”  oraz "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Realizacja drugiego z wymienionych przewidziana jest na okres 03.01.2011 do 30.09.2014r.
W ramach Projektu prowadzone są działania mające na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie trafności i jakości procesu kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Dla uczniów naszej szkoły w ramach „MKZ II” realizowane są  następujące działania:

•    Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji klucz i zainteresowań uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy: Akademia sieci „Cisco”, język angielski oraz język polski, zajęcia z matematyki. ciz2
•    Doradztwo i opieka psychologiczno -pedagogiczna (przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym).
•    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów umożliwiające wyrównanie szans edukacyjnych: z języka polskiego, matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych.
•    Praktyki/staże.
•    Wyjazdowe zajęcia specjalistyczne do nowocześnie wyposaż placówek edukacyjnych dla uczniów klas starszych.
•    System Informacji Branżowej.
•    System Informacji Zawodowej: zasoby informacyjne dla uczniów i szkół; poradniki, programy komputerowe, broszury, ulotki i in. niezbędne do prowadzenia nowoczesnych i efektywnych programów doradztwa zawodowego .
•    Fora zawodowe - debaty pracodawców z uczniami i nauczycielami.
•    Targi pracy i prezentacje zawodoznawcze.
•    Wycieczki zawodoznawcze; mają na celu zapoznanie ze światem pracy, nowoczesnymi technologiami, organizacją pracy.
•    Kursy kwalifikacyjne kończące się nadaniem uprawnień zawodowych wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły.( Uprawnienia elektryczne do 1kV zdobyło w grudniu 2011r.-17 uczniów, w kwietniu odbędzie się Auto-CAD - kurs podstawowy)

Z różnych form wsparcia wymienionych wyżej i realizowanych w ramach "Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”, mogą skorzystać wszyscy uczniowie zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych lub  poznaniem zagadnień wykraczających poza podstawę programową. W obecnie realizowanym Projekcie uczestniczy ponad 250 uczniów EZN.

 
Wymiana międzynarodowa

Nasza szkoła uczestniczy już od trzech lat w zapoczątkowanym w roku 2009 projekcie edukacyjnym „Międzynarodowa Wymiana Młodzieży”. Projekt dotyczy wymiany polsko-niemieckiej. Autorkami projektu są nauczycielki języka niemieckiego: mgr Aneta Bilewicz i mgr Małgorzata Stańczyk.

Wymiana młodzieży oparta jest na współpracy z niemieckimi organizacjami Droste-Haus i Jugendwerk oraz Polsko-Niemiecką Wymianą Młodzieży.

Organizacja Droste- Haus, z siedzibą w Verl (Niemcy), zajmuje się zagadnieniem wymiany międzynarodowej od roku 1955. Jej założycielem był Hugo Wöstemeyer, którego ideą była dbałość o pokój i porozumienie między narodami, a jego mottem przewodnim następujące zdanie „Besser ist, wenn die Menschen miteinander sprechen, als wenn sie gegeneinander kämpfen” (Lepiej jest, gdy ludzie ze sobą rozmawiają, niż gdy ze sobą walczą). Droste-Haus organizuje wymianę międzynarodową z następującymi krajami: Egipt, Bułgaria, Dania, NRD (do1986), Anglia, Francja, Grecja, Izrael, Kanada, Holandia, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Rosja, USA, Czechy, Walia, Japonia i Chiny. Według założyciela organizacji oraz jego współpracowników, którzy kontynuują wciąż jego dzieło, najlepszą drogą do poznania kultury i ludzi z innego kraju jest podróżowanie, przyjmowanie gości zza granicy oraz wspólne spędzanie czasu i wymiana doświadczeń.

Założenia projektu „Międzynarodowa Wymiana Młodzieży” w EZN są następujące:

1.      Poznanie kultury, historii i ogólnych danych o Niemczech.

2.      Obalanie stereotypów na temat Polaków i Niemców.

3.      Stworzenie warunków do praktycznej nauki języka.

4.      Nawiązanie relacji interpersonalnych między młodzieżą z Polski i Niemiec.

W latach 2009-2012 nasi uczniowie byli trzykrotnie goszczeni w Verl . Rewizyty uczniów z  collegu zawodowego im. Karla Miele spodziewamy się w drugiej połowie maja bieżącego roku.

Relacja z ubiegłorocznego wyjazdu naszej młodzieży do Verl

W dniach od 26.03.2010 do 02.04.2011r. grupa naszych uczniów z klas I - III technikum, licząca 23 uczniów i dwie uczennice, uczestniczyła pod opieką nauczycielek niemieckiego mgr Anety Bilewicz i mgr Małgorzaty Stańczyk w wymianie młodzieży w Verl – niemieckim miasteczku w Nadrenii-Westfalii.

Już po raz drugi odwiedziliśmy Verl w ramach nawiązanej w zeszłym roku współpracy EZN z niemieckimi partnerami. Podczas 8-dniowego pobytu zrealizowaliśmy urozmaicony i atrakcyjny program przygotowany przez niemieckich gospodarzy – organizację Droste-Haus, zajmującą się współpracą międzynarodową młodzieży. Odwiedziliśmy najpierw ratusz miejski, gdzie przyjął nas burmistrz Verl, który zapoznał naszą młodzież z historią, gospodarką i życiem współczesnym miasta. W ramach podziękowania za ciekawy wykład nasi chłopcy, reprezentujący chór szkolny, zaśpiewali kilka utworów ze swojego repertuaru, wzbudzając swoim występem niemały podziw burmistrza. Po tym oficjalnym spotkaniu czekały nas duże emocje w rezerwacie orłów w Detmold. Mieliśmy tam niepowtarzalną okazję uczestniczenia w pokazie karmienia orłów, sępów, sokołów i innych ptaków szponiastych żyjących na wolności. Przeżywaliśmy prawdziwe chwile grozy, mając tuż nad głową przelatujące wielkie i drapieżne ptaki.


W naszym programie znalazły się także chwile zadumy i refleksji, jak podczas zwiedzania zamku Wewelsburg – dawnej siedziby dowództwa SS . Znajduje się tam obecnie wystawa, zorganizowana w hołdzie więźniom obozu koncentracyjnego zlokalizowanego na tym terenie podczas II wojny światowej, którzy podczas rozbudowy zamku przez nazistów utracili życie. Wystawa służyć ma także ukazaniu prawdziwego oblicza SS i całej przewrotnej ideologii faszyzmu gloryfikującej „nadludzi”.
Nasza młodzież wzbogaciła swoją wiedzę historyczną, zwiedzając zabytkową Kolonię ze sławną gotycką katedrą oraz mogła przyjrzeć się produkcji czekolady i spróbować znanych wyrobów marki Lindt w kolońskim Muzeum Czekolady. Duże zainteresowanie u naszych przyszłych informatyków i elektroników wzbudziło zwiedzanie jedynego w swoim rodzaju Muzeum Informatyki (Heinz Nixdorf Museum) w Paderborn, w którym można było zobaczyć rozwój techniczny maszyn liczących na świecie na przestrzeni wieków – od prostego liczydła, przez maszyny liczące Jaccarda, po nowoczesne komputery najnowszej generacji, jak też i inne ciekawe nowinki techniczne.


Byliśmy też zaproszeni na Uniwersytet Techniczny w Paderborn, gdzie nasza młodzież wysłuchała przygotowanego przez pracowników tej uczelni wykładu na temat struktury szkolnictwa wyższego w Niemczech, obejrzała sale wykładowe i ćwiczeniowe i uczestniczyła w pokazach naukowych w laboratorium optycznym, akustycznym i mechatronicznym. Ponownie byliśmy też w collegu zawodowym im. Karla Miele w Guetersloh .Nasi uczniowie spotkali się i rozmawiali na interesujące ich tematy z młodzieżą z gimnazjum technicznego, zwiedzili klasy i warsztaty szkolne i mogli dowiedzieć się bliższych szczegółów o systemie kształcenia w Niemczech, a na koniec rozegrano polsko-niemieckie rozgrywki w piłkę nożną i w „dwa ognie”. Mamy nadzieję, że młodzież z tego gimnazjum odwiedzi w przyszłym roku nasze miasto.


Wieczór Polski, zorganizowany pod koniec naszego pobytu w siedzibie Droste-Haus w Verl, uświetnił występ naszego chóru szkolnego, któremu towarzyszyły gromkie oklaski gospodarzy. Potem był jeszcze wspólny śpiew i poczęstunek – polskie pierogi oraz chleb ze smalcem i ogórki kiszone. Obie atrakcje wzbudziły duży entuzjazm naszych gospodarzy.
Tegoroczny wyjazd do Verl był z cała pewnością dobrym sprawdzianem wiedzy i umiejętności językowych naszych uczniów. Mieszkanie u rodzin niemieckich i bezpośredni, codzienny kontakt z żywym językiem zmuszały ich niejako do przestawienia się na myślenie i mówienie po niemiecku, a wielu naszych uczniów zdążyło się też zaprzyjaźnić z rówieśnikami z Niemiec i ich rodzicami. Wielu z nich koresponduje ze sobą mailowo i podtrzymuje kontakt z nadzieją na ponowne spotkanie w Niemczech lub w Polsce.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2