• Konkurs!
 • www.ezn2d.c0.pl
 • :-)
 • Znasz cytat?
 • Program Szkoła w mieście
 • :-)
 • :)
projekty edukacyjne
Zagraniczne praktyki zawodoweProjekt Zagraniczne praktyki zawodowe – szansa na europejskim rynku pracy realizowany jest w ramach projektu systemowego Staże i praktyki zagraniczne dla osób uczących się i szkolących zawodowo współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Tytuł projektu: Zagraniczne praktyki zawodowe – szansa na europejskim rynku pracy

Data rozpoczęcia projektu: 14.04.2014r.

Data zakończenia projektu: 28.02.2015r.

Partnerzy projektu:

 • Średnia szkoła zawodowa I.E.S. Zaidín-Vergeles z Granady
 • Instytucja pośrednicząca IPF Internetional z Malagi.

Terminy staży:

 • 5.05.2014 – 30.05.2014
 • 1.09.2014 – 26.09.2014

Całkowita kwota dofinansowania: 97 454,56 PLN

Streszczenie projektu: W klasie trzeciej uczniowie klas zawodowych zobowiązani są do odbycia 4-tygodniowych praktyk zawodowych. Praktyki odbywają się najczęściej w wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, których wyposażenie, kierunki produkcji czy przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.

W sytuacji, kiedy na rynek pracy wkracza tak wielu absolwentów, pracodawcy coraz intensywniej poszukują ”czegoś więcej”, czegoś, co wyróżni kandydata od innych. Tym „czymś więcej” jest świadectwo, że kandydat posiada umiejętności, wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz dysponuje umiejętnością funkcjonowania w środowisku zawodowym różnych krajów. Obecnie na polskim rynku działa wiele firm o zasięgu międzynarodowym. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo mobilności dobrego pracownika na międzynarodowym rynku pracy, np. transfer pracownika między oddziałami firmy. Dlatego też tak ważną i cenioną przez pracodawców umiejętnością jest znajomość tzw. technicznego języka obcego, głównie angielskiego.

Jednym ze sposobów zapewnienia świadectwa swoich "europejskich" kompetencji zawodowych są praktyki zagraniczne. Udział w 4-tygodniowych zagranicznych praktykach zawodowych, zmiana mentalności i otwarcie na rynek europejski na poziomie kształcenia może okazać się bardzo ważna w rozwoju osobistym i zawodowym ucznia. Praktyki takie pozwolą rozwinąć umiejętności i cechy poszukiwane przez pracodawców. Ponadto zapewnią dodatkowe korzyści, takie jak na przykład poszerzenie wiedzy na temat możliwości kariery zawodowej oraz sposobów zatrudnienia na europejskim rynku pracy, celem wybrania tych najbardziej odpowiednich. Praktyki zagraniczne dają szansę rozwinięcia świadomości kultury w miejscu pracy oraz świadomości komercyjnej, pomagają także w tworzeniu przydatnej w dzisiejszych czasach sieci kontaktów.

Wartością dodaną realizacji takiego projektu jest także uatrakcyjnienie oferty kształcenia w Elektronicznych Zakładach Naukowych. Dając możliwość rozwoju na innym rynku Unii Europejskiej. EZN stara się w ten sposób spełnić rosnące z każdym rokiem wymagania i oczekiwania zarówno kandydatów do szkół średnich ich rodziców oraz obecnych uczniów.

Najważniejsze cele projektu:
 • Zdobycie praktycznego doświadczenia i wiedzy zawodowej młodzieży;
 • Dostosowanie kwalifikacji stażysty do oczekiwań rynku pracy;
 • Przygotowanie młodzieży do mobilności na europejskim rynku pracy;
 • Kształtowanie i doskonalenie językowych umiejętności uczniów;
 • Wzrost kreatywności uczestnika projektu, jego rozwoju osobowego i społecznego;
 • Wzrost kwalifikacji stanowiskowych stażystów;
 • Podniesienie rangi i jakości praktyk odbywanych przez uczniów.
 
„Safety in Vocational Training” – „Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym”

Informacje podstawowe:

Podmioty uczestniczące w projekcie dla których organem prowadzącym jest Miasto  Wrocław:

 • Elektroniczne Zakłady Naukowe

Partnerzy:

Turcja, Niemcy, Słowacja, Włochy

Termin realizacji: 01.08.2011 r. – 31.07.2013 r.

Budżet/kwota dofinansowania: 18 000,00 Euro

Projekt realizowany w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci – Projekty Partnerskie

Charakterystyka Projektu:

“Safety in Vocational Training – Bezpieczeństwo w kształceniu zawodowym” (SA-VO) jest projektem partnerskim, który w założeniu ma się przyczynić do rozwiązania kwestii „BEZPIECZEŃSTWA” w szkołach. W trakcie realizacji projektu porównane zostaną systemy edukacji, jak i systemy bezpieczeństwa i higieny pracy w kształceniu zawodowym we wszystkich krajach partnerskich.

W ramach projektu planowane jest stworzenie zdrowszego i bezpieczniejszego środowiska w szkołach zapewniających kształcenie zawodowe. Produktem końcowym projektu jest stworzenie książeczki w formie elektronicznej i drukowane na temat podstawowego przestrzegania zasad BHP dopuszczalnego w Unii Europejskiej.

 

Cele ogólne projektu:

 •  ochrona uczniów przed wypadkami w pracy i chorobami zawodowymi
 •  wykształcenie świadomości ryzyka zawodowego i działań, które mogą być powzięte, żeby ich uniknąć
 •  wkład do szkoleń w zakresie BHP, które ma być powtarzane co roku, do osiągnięcia standardów Unii Europejskiej
 •  ukształtowanie świadomości tych szkoleń
 •  stworzenie wspólnego stanowiska  w zakresie „bezpiecznej pracy”

 
Ekologia podsumowanie

Projekt „EKOLOGIA”

         W roku szkolnym 2011/2012 w Elektronicznych Zakładach Naukowych realizowany był Projekt „Ekologia”  – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu. Finansowany jest on ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Państwa pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 – projekty innowacyjne.

Więcej…
 
Projekt MKZ II

mkz2aOd 2010 roku szkoła uczestniczy w realizowanych przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu Projektach, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2.: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsk”  oraz "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Realizacja drugiego z wymienionych przewidziana jest na okres 03.01.2011 do 30.09.2014r.
W ramach Projektu prowadzone są działania mające na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska poprzez programy rozwojowe szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ukierunkowane na zmniejszanie i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie trafności i jakości procesu kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Dla uczniów naszej szkoły w ramach „MKZ II” realizowane są  następujące działania:

•    Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji klucz i zainteresowań uczniów zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy: Akademia sieci „Cisco”, język angielski oraz język polski, zajęcia z matematyki. ciz2
•    Doradztwo i opieka psychologiczno -pedagogiczna (przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym).
•    Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów umożliwiające wyrównanie szans edukacyjnych: z języka polskiego, matematyki, fizyki oraz przedmiotów zawodowych.
•    Praktyki/staże.
•    Wyjazdowe zajęcia specjalistyczne do nowocześnie wyposaż placówek edukacyjnych dla uczniów klas starszych.
•    System Informacji Branżowej.
•    System Informacji Zawodowej: zasoby informacyjne dla uczniów i szkół; poradniki, programy komputerowe, broszury, ulotki i in. niezbędne do prowadzenia nowoczesnych i efektywnych programów doradztwa zawodowego .
•    Fora zawodowe - debaty pracodawców z uczniami i nauczycielami.
•    Targi pracy i prezentacje zawodoznawcze.
•    Wycieczki zawodoznawcze; mają na celu zapoznanie ze światem pracy, nowoczesnymi technologiami, organizacją pracy.
•    Kursy kwalifikacyjne kończące się nadaniem uprawnień zawodowych wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły.( Uprawnienia elektryczne do 1kV zdobyło w grudniu 2011r.-17 uczniów, w kwietniu odbędzie się Auto-CAD - kurs podstawowy)

Z różnych form wsparcia wymienionych wyżej i realizowanych w ramach "Modernizacji Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”, mogą skorzystać wszyscy uczniowie zainteresowani zdobyciem dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych lub  poznaniem zagadnień wykraczających poza podstawę programową. W obecnie realizowanym Projekcie uczestniczy ponad 250 uczniów EZN.

 
Wymiana międzynarodowa

Nasza szkoła uczestniczy już od trzech lat w zapoczątkowanym w roku 2009 projekcie edukacyjnym „Międzynarodowa Wymiana Młodzieży”. Projekt dotyczy wymiany polsko-niemieckiej. Autorkami projektu są nauczycielki języka niemieckiego: mgr Aneta Bilewicz i mgr Małgorzata Stańczyk.

Wymiana młodzieży oparta jest na współpracy z niemieckimi organizacjami Droste-Haus i Jugendwerk oraz Polsko-Niemiecką Wymianą Młodzieży.

Organizacja Droste- Haus, z siedzibą w Verl (Niemcy), zajmuje się zagadnieniem wymiany międzynarodowej od roku 1955. Jej założycielem był Hugo Wöstemeyer, którego ideą była dbałość o pokój i porozumienie między narodami, a jego mottem przewodnim następujące zdanie „Besser ist, wenn die Menschen miteinander sprechen, als wenn sie gegeneinander kämpfen” (Lepiej jest, gdy ludzie ze sobą rozmawiają, niż gdy ze sobą walczą). Droste-Haus organizuje wymianę międzynarodową z następującymi krajami: Egipt, Bułgaria, Dania, NRD (do1986), Anglia, Francja, Grecja, Izrael, Kanada, Holandia, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Rosja, USA, Czechy, Walia, Japonia i Chiny. Według założyciela organizacji oraz jego współpracowników, którzy kontynuują wciąż jego dzieło, najlepszą drogą do poznania kultury i ludzi z innego kraju jest podróżowanie, przyjmowanie gości zza granicy oraz wspólne spędzanie czasu i wymiana doświadczeń.

Założenia projektu „Międzynarodowa Wymiana Młodzieży” w EZN są następujące:

1.      Poznanie kultury, historii i ogólnych danych o Niemczech.

2.      Obalanie stereotypów na temat Polaków i Niemców.

3.      Stworzenie warunków do praktycznej nauki języka.

4.      Nawiązanie relacji interpersonalnych między młodzieżą z Polski i Niemiec.

W latach 2009-2012 nasi uczniowie byli trzykrotnie goszczeni w Verl . Rewizyty uczniów z  collegu zawodowego im. Karla Miele spodziewamy się w drugiej połowie maja bieżącego roku.

Relacja z ubiegłorocznego wyjazdu naszej młodzieży do Verl

W dniach od 26.03.2010 do 02.04.2011r. grupa naszych uczniów z klas I - III technikum, licząca 23 uczniów i dwie uczennice, uczestniczyła pod opieką nauczycielek niemieckiego mgr Anety Bilewicz i mgr Małgorzaty Stańczyk w wymianie młodzieży w Verl – niemieckim miasteczku w Nadrenii-Westfalii.

Już po raz drugi odwiedziliśmy Verl w ramach nawiązanej w zeszłym roku współpracy EZN z niemieckimi partnerami. Podczas 8-dniowego pobytu zrealizowaliśmy urozmaicony i atrakcyjny program przygotowany przez niemieckich gospodarzy – organizację Droste-Haus, zajmującą się współpracą międzynarodową młodzieży. Odwiedziliśmy najpierw ratusz miejski, gdzie przyjął nas burmistrz Verl, który zapoznał naszą młodzież z historią, gospodarką i życiem współczesnym miasta. W ramach podziękowania za ciekawy wykład nasi chłopcy, reprezentujący chór szkolny, zaśpiewali kilka utworów ze swojego repertuaru, wzbudzając swoim występem niemały podziw burmistrza. Po tym oficjalnym spotkaniu czekały nas duże emocje w rezerwacie orłów w Detmold. Mieliśmy tam niepowtarzalną okazję uczestniczenia w pokazie karmienia orłów, sępów, sokołów i innych ptaków szponiastych żyjących na wolności. Przeżywaliśmy prawdziwe chwile grozy, mając tuż nad głową przelatujące wielkie i drapieżne ptaki.


W naszym programie znalazły się także chwile zadumy i refleksji, jak podczas zwiedzania zamku Wewelsburg – dawnej siedziby dowództwa SS . Znajduje się tam obecnie wystawa, zorganizowana w hołdzie więźniom obozu koncentracyjnego zlokalizowanego na tym terenie podczas II wojny światowej, którzy podczas rozbudowy zamku przez nazistów utracili życie. Wystawa służyć ma także ukazaniu prawdziwego oblicza SS i całej przewrotnej ideologii faszyzmu gloryfikującej „nadludzi”.
Nasza młodzież wzbogaciła swoją wiedzę historyczną, zwiedzając zabytkową Kolonię ze sławną gotycką katedrą oraz mogła przyjrzeć się produkcji czekolady i spróbować znanych wyrobów marki Lindt w kolońskim Muzeum Czekolady. Duże zainteresowanie u naszych przyszłych informatyków i elektroników wzbudziło zwiedzanie jedynego w swoim rodzaju Muzeum Informatyki (Heinz Nixdorf Museum) w Paderborn, w którym można było zobaczyć rozwój techniczny maszyn liczących na świecie na przestrzeni wieków – od prostego liczydła, przez maszyny liczące Jaccarda, po nowoczesne komputery najnowszej generacji, jak też i inne ciekawe nowinki techniczne.


Byliśmy też zaproszeni na Uniwersytet Techniczny w Paderborn, gdzie nasza młodzież wysłuchała przygotowanego przez pracowników tej uczelni wykładu na temat struktury szkolnictwa wyższego w Niemczech, obejrzała sale wykładowe i ćwiczeniowe i uczestniczyła w pokazach naukowych w laboratorium optycznym, akustycznym i mechatronicznym. Ponownie byliśmy też w collegu zawodowym im. Karla Miele w Guetersloh .Nasi uczniowie spotkali się i rozmawiali na interesujące ich tematy z młodzieżą z gimnazjum technicznego, zwiedzili klasy i warsztaty szkolne i mogli dowiedzieć się bliższych szczegółów o systemie kształcenia w Niemczech, a na koniec rozegrano polsko-niemieckie rozgrywki w piłkę nożną i w „dwa ognie”. Mamy nadzieję, że młodzież z tego gimnazjum odwiedzi w przyszłym roku nasze miasto.


Wieczór Polski, zorganizowany pod koniec naszego pobytu w siedzibie Droste-Haus w Verl, uświetnił występ naszego chóru szkolnego, któremu towarzyszyły gromkie oklaski gospodarzy. Potem był jeszcze wspólny śpiew i poczęstunek – polskie pierogi oraz chleb ze smalcem i ogórki kiszone. Obie atrakcje wzbudziły duży entuzjazm naszych gospodarzy.
Tegoroczny wyjazd do Verl był z cała pewnością dobrym sprawdzianem wiedzy i umiejętności językowych naszych uczniów. Mieszkanie u rodzin niemieckich i bezpośredni, codzienny kontakt z żywym językiem zmuszały ich niejako do przestawienia się na myślenie i mówienie po niemiecku, a wielu naszych uczniów zdążyło się też zaprzyjaźnić z rówieśnikami z Niemiec i ich rodzicami. Wielu z nich koresponduje ze sobą mailowo i podtrzymuje kontakt z nadzieją na ponowne spotkanie w Niemczech lub w Polsce.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2